แผนปฏิบัติการ ปีงบ 62
คำนำ สารบัญ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.59 MB
ส่วนที่ 1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.69 MB
ส่วนที่ 2 - 3
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 59.88 KB
ต่อส่วนที่ 3
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137 KB
แผนวิชาการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 389.5 KB
แผนบุคลากร
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 61.5 KB
แผนงานงบประมาณ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 87.5 KB
แผนบริหารทั่วไป
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 173 KB
แผนกิจการนักเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 354 KB
ส่วนที่ 4
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 83.5 KB
ส่วนที่ 5
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 174.5 KB