แผนปฏิบัติการ ปี งบ 64
คำนำ สารบัญ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.59 MB
ส่วนที่ 1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.11 MB
ส่วนที่ 2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 74.14 KB
ส่วนที่ 3
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 142.5 KB
ส่วนที่ 4 แผนใช้เงิน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 142.5 KB
แผนวิชาการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 437 KB
แผนบุคลากร
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.5 KB
แผนงานงบประมาณ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 96 KB
แผนบริหารทั่วไป
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 211 KB
แผนกิจการนักเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 367 KB
ส่วนที่ 4
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 84 KB
ส่วนที่ 5 ภาคผนวก
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 284 KB
ปก แผน 64
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.76 MB