แผนปฏิบัติการ ปี งบ 65
คำนำ สารบัญ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 947.95 KB
ส่วนที่ 1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.66 MB
ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75.53 KB
ต่อ ส่วนที่ 3
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 145.5 KB
แผนงานบริหารวิชาการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 435 KB
แผนงานบุคลากร
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 67 KB
แผนงานงบประมาณ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 96 KB
แผนงานงบบริหารทั่วไป
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 211 KB
แผนงานกิจการนักเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 359 KB
ส่วนที่ 4
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 84 KB
ส่วนที่ 5
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 677 KB
ปกแผน 65
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.68 MB
แผนปฏิบัติการ ปี งบ 65 รวมเล่ม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.46 MB