หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 464.6 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 251.89 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.1 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 399.5 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.16 MB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 421.65 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.73 MB
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 464.6 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 399.5 KB
การพัฒนาบุคลากร
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.26 MB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.06 MB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.31 MB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.24 MB
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 464.6 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 399.5 KB
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137.12 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.62 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 288.84 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 262.42 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.56 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 158.56 KB
หลักเกณฑ์อื่น ๆ
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 278.5 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 190.82 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.84 MB