ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิญา ปัญญาลือ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 5 ตุลาคม 2564 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางศิราณี โกฎแก้ว
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2564 - 4 ตุลาคม 2564
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิชาติ วงศ์คีรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 พฤศจิกายน 2559 - 30 กันยายน 2564
ชื่อ-นามสกุล : นางพัชรียาภรณ์ อิศราภรณ์
ตำแหน่ง : รก.ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2559 - 2 พฤศจิกายน 2559
ชื่อ-นามสกุล : นายวินิจ มธุรสาทิส
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 22 สิงหาคม 2551 - 30 กันยายน 2559
ชื่อ-นามสกุล : นางฉันทนา วรรณาภรณ์
ตำแหน่ง : รก.ผอ.โรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 5 มิถุนายน 2551 - 21 สิงหาคม 2551
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรยงค์ สมฤทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 พฤศจิกายน 2542 - 4 มิถุนายน 2551
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญส่ง รังษี
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 23 มกราคม 2528 - 25 พฤศจิกายน 2542
ชื่อ-นามสกุล : นางบุญนำ บุญประภา
ตำแหน่ง : รก.อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2527 - 22 มกราคม 2528
ชื่อ-นามสกุล : นางอัมพร หอมนิยม
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 7 มิถุนายน 2517 - 30 กันยายน 2527
ชื่อ-นามสกุล : นางบุญนำ บุญประภา
ตำแหน่ง : รก.ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 24 พฤษภาคม 2517 - 6 มิถุนายน 2517
ชื่อ-นามสกุล : นายวรวิทย์ มันฑะเล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 24 พฤษภาคม 2509 - 23 พฤษภาคม 2517
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวิทย์ กันทะนะ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 กุมภาพันธ์ 2508 - 23 พฤษภาคม 2509
ชื่อ-นามสกุล : นายพิทักษ์ บุญประภา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 ตุลาคม 2503 - 31 มกราคม 2508
ชื่อ-นามสกุล : นายไสว แก้วภักดี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 กรกฎาคม 2489 - 16 ตุลาคม 2503
ชื่อ-นามสกุล : นายดี วิชัยยา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤษภาคม 2470 - 9 กรกฏาคม 2489