คณะผู้บริหาร

นายประสิทธิญา ปัญญาลือ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 053-240288
อีเมล์ : prasittiya675@hotmail.com