คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายกำพล ทรงคำ
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : พระอาจารย์จำรัส ปริสุทโธ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายสาคร จอมพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดิ์ระภี สุภา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายสินชัย วิโรจน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายเสกสรร อินทชัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางอำไพ วิโรจน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจตุพร ธนันไชย
ตำแหน่ง : กรรมการกรรมการผู้แทนครูและเหรัญญิก
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิญา ปัญญาลือ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ